REGULAMIN SPRZEDAŻY tanie-plytki.pl

(wersja dla konsumentów)

 

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin sprzedaży tanie-plytki.pl (wersja dla konsumentów) określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

 2. Regulamin ma zastosowanie w przypadku złożenia przez Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej „k.c."), oferty zawarcia Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu środków, o których mowa w Regulaminie.

 3. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c. 

 

§ 2. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1) Katalog Produktów – lista Produktów dostępnych w Sklepie, prezentowana przez sklep tanie-plytki.pl za pośrednictwem Serwisu;

2) Klient – podmiot kupujący od Sklepu tanie-plytki.pl Produktu spośród Katalogu Produktów;

3) Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie przypisanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu;

4) Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sklep za pośrednictwem Sklepu;

5) Serwis – system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie tanie-plytki.pl, zarządzany przez Sklep tanie-plytki.pl, stanowiący sklep internetowy;

6) Sklep – przedsiębiorstwo Sklepu tanie-plytki.pl , w oparciu o które prowadzi ona sprzedaż Produktów, w szczególności lecz nie wyłącznie, z wykorzystaniem stron Serwisu;

7) Sklep – tanie-plytki.pl. z siedzibą w Kostomłotach Drugich przy Ul. Starowiejskiej 153, REGON 364226848, numer NIP 959-156-71-27, adres elektroniczny sklep-daniel@o2.pl;

8) Umowa Sprzedaży – umowa zawierająca zobowiązanie Sklepu do przeniesienia na Klienta własności Produktu lub Produktów wybranych w Katalogu Produktów dostępnych w Serwisie oraz ich wydania, a po stronie Klienta zobowiązanie do odebrania Produktu lub Produktów oraz zapłaty Sklepowi ceny;

9) Użytkownik – Klient składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu;

10) Użytkownik Zarejestrowany – podmiot, która posiada Konto w Serwisie, założone zgodnie z Regulaminem Serwisu;

11) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży tanie-plytki.pl (wersja dla konsumentów);

12) Dzień Roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

ROZDZIAŁ 2.

CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCEDURĘ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

§ 3. Sposoby złożenia zamówienia

 1. Katalog Produktów dostępnych w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów k.c., stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert przez potencjalnych Klientów.

 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zakupu Produktów prezentowanych w Serwisie skierowaną do Sklepu.

 3. Zamówienia mogą być składane:

1)     w Serwisie;

2)     telefonicznie pod numerem 515 847 522;

3)     pocztą elektroniczną na adres: sklep-daniel@o2.pl

 1. Przed złożeniem zamówienia można zapoznać się z cechami Produktu, w czym pomocne będą opisy i zdjęcia umieszczone w Katalogu Produktów. Jeżeli Klient ma pytania dotyczące Produktów, proszony jest o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

 2. W celu złożenia zamówienia należy podać dane teleadresowe potrzebne do dostarczenia zamówionych Produktów, wybrać sposób płatności za zamówione Produkty oraz sposób ich dostarczenia (odbioru).

 3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 4. Klienta wiąże cena Produktu z momentu złożenia przez niego zamówienia.

 5. Ceny w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 6. Sklep wystawia dokument sprzedaży – fakturę VAT, a także korektę faktury VAT, w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Faktura VAT oraz korekta faktury VAT będzie wystawiona w formacie PDF lub innym podobnym zapewniającym ochronę integralności jej treści.

 7. Faktura VAT lub korekta faktury VAT zostanie udostępniona Klientowi w sposób następujący:
  1) za pośrednictwem Konta, o ile Klient dokonał rejestracji w Serwisie i posiada Konto,
  2) w Serwisie, w ramach odpowiedniej zakładki, do której dostęp otrzymają Klienci, którzy złożyli zamówienie na Produkt w Serwisie, telefonicznie, lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
  3) w drodze linka odsyłającego do odpowiedniej zakładki w Serwisie, zawartego w ramach wiadomości e-mail, przesłanej do Klienta, który złożył zamówienie w Serwisie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

 8. Dostęp do faktury VAT lub korekty faktury VAT, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 powyżej, Klient uzyska po wskazaniu w odpowiednim miejscu zakładki numeru ID (identyfikator klienta) oraz numeru zamówienia. Informacje o numerze ID i numerze zamówienia zamieszczone będą w ramach dokumentu WZ (wydania magazynowego), dołączonego do Produktu.

 9. Wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 10 pkt 3 powyżej, zostanie przesłana do Klienta po otrzymaniu przez niego Produktu.

 10. Na życzenie Klienta Sklep prześle wydrukowaną  wersję faktury, lub korektę faktury VAT na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

 11. Dostawa Produktów dostępnych w Katalogu Produktów może nastąpić wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4. Zamówienia w Serwisie

 1. Zamówienia z wykorzystaniem Serwisu mogą być składane przez Użytkowników z wykorzystaniem utworzonego Konta (Użytkownicy Zarejestrowani) lub bez konieczności zakładania Konta.

 2. Złożenie zamówienia w Serwisie wymaga podania danych teleadresowych w formularzu zamówienia lub potwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Koncie są danymi do dostawy zamawianych Produktów. Dodatkowo Użytkownik podaje dane niezbędne do wystawienia przez Sklep faktury VAT.

 3. Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu wiadomość z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

 4. W wyjątkowych przypadkach pracownik Sklepu będzie telefonicznie potwierdzał otrzymanie i przyjęcie zamówienia, kontaktując się z Klientem na podany uprzednio numer telefonu.

 5. Zawarcie przez Sklep Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

 6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Sklep może skontaktować się z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.

 7. Potencjalny Klient przestaje być związany swoją ofertą wyrażoną w zamówieniu, jeśli Sklep:

1)     niezwłocznie (tj. w ciągu 2 Dni Roboczych) nie potwierdzi otrzymania i przyjęcia zamówienia,

2)     w ciągu 4 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta nie prześle wiadomości o przystąpieniu do realizacji zamówienia, chyba że Klient poinformuje, że zgadza się na dłuższe związanie ofertą złożoną w zamówieniu.

 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

§ 5. Zamówienia telefoniczne

 1. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 17.00, w piątek w godzinach od 8.00 do 15.00.

 2. Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3 i ust. 6-7 Regulaminu.

 3. Po otrzymaniu od Sklepu na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia, Klient obowiązany jest przesłać Sklepowi wiadomość zwrotną, w której potwierdzi treść proponowanej przez Sklep Umowy Sprzedaży. Zawarcie przez Sklep Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w wiadomości zwrotnej przesłanej przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

 

§ 6. Zamówienia pocztą elektroniczną

 1. Zamówienia pocztą elektroniczną można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 2. Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3-7 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że potwierdzenie przez Sklep przystąpienia do realizacji zamówienia może nastąpić także poprzez pocztę elektroniczną.

 

ROZDZIAŁ 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, TREŚCI UMOWY ORAZ SPOSOBU JEJ ZABEZPIECZENIA

 

§ 7.

 1. Sklep jest sprzedawcą i ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Produktów, w tym obowiązana jest dostarczyć Klientom Produkty wolne od wad ( nie dotyczy płytek w gatunku drugim ).

 2. Sklep podaje do wiadomości Klienta, poprzez publikację w Serwisie, następujące informacje dotyczące Produktów:

1)  cenę Produktu oraz jego cenę jednostkową, chyba że wyrażają się one tą samą kwotą, w tym o cłach i podatkach,

2)  cenę jednostkową Produktu oferowanego luzem,

3)  informacje, które są wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktu, w szczególności nazwę Produktu, określenie producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju Produktu, określenie jego energochłonności, a także inne dane wymagane przez przepisy prawa.

 1. Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o istotnych elementach Umowy Sprzedaży, tj. w szczególności o rodzaju, modelu oraz cenie Produktu lub Produktów.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail – w przypadku, w którym Klient udostępnił Sklepowi adres poczty elektronicznej, zaś w przypadkach, w których Klient nie udostępnił Sklepowi adresu pocztu elektronicznej- dokumenty Umowy Sprzedaży są przekazywane Klientowi na piśmie przy dostawie Produktu. W każdym wypadku utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu Produktu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 3. Komunikacja z Klientem oraz wymiana wzajemnych oświadczeń odbywa się wyłącznie w języku polskim.

 

ROZDZIAŁ 4.

ZAPŁATA CENY ZA PRODUKT

 

§ 8.

 1. Na etapie zamawiania Produktów Klient powinien wybrać jedną z form płatności:

1) za pobraniem – Klient płaci za Produkt przy odbiorze przesyłki;

2) płatność gotówką przy odbiorze osobistym (wyłącznie przy odbiorze osobistym);

3) płatność przelewem elektronicznym – Klient dokonuje wpłaty za pośrednictwem systemu PayPal (więcej o systemie: www.paypal.com/pl );

4) płatność przelewem – Klient dokonuje płatności na indywidualny numer rachunku bankowego Sklepu;

5) płatność kartą kredytową;

6) płatność z wykorzystaniem elektronicznej portmonetki PayPal (więcej na stronie: www.paypal.com/pl);

7) zakupy na raty – z wykorzystaniem umowy o kredyt wiązany zawartej przez Klienta z podmiotem współpracującym ze Sklepem, o którym Sklep informuje na odpowiedniej zakładce Serwisu.

 1. Klient może skorzystać z danej metody płatności, o ile jest ona udostępniona w ramach danego sposobu składania zamówienia. O akceptowanych metodach płatności w ramach danego sposobu składania zamówienia Sklep informuje w odpowiedniej zakładce Serwisu. Informacji w tym zakresie udziela również Dział Obsługi Klienta.

 2. Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta. Sklep informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania zamówienia przez Klienta.

 3. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 3)-6) niniejszego paragrafu, Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia przez Sklep otrzymania i przyjęcia zamówienia. Jeśli bank Sklepu nie potwierdzi zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

 4. W przypadku płatności z wykorzystaniem umowy o kredyt wiązany, o której mowa w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, Sklep wysyła Produkt do Klienta po otrzymaniu od kredytodawcy informacji o udzieleniu Klientowi kredytu wiązanego. Jednocześnie Sklep uprawniony jest do wstrzymania się z przesłaniem Klientowi zamówionego Produktu do upływu terminu na odstąpienie od umowy o kredyt wiązany. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia Klient będzie uprzednio informowany o tym fakcie.

 

ROZDZIAŁ 5.

ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ, ŚLEDZENIE ZAMÓWIEŃ 

 

§ 9.

 1. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt Klienta z Działem Obsługi Klienta. Użytkownicy Zarejestrowani nie mają możliwości wprowadzania zmian i anulowania zamówienia poprzez Konto.

 2. Anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu zakończenia przez Sklep procedury zmierzającej do wysłania Produktu do Klienta. Pracownik Działu Obsługi Klienta informuje Klienta chcącego anulować zamówienie o tym, czy jest to jeszcze możliwe. W przypadku braku możliwości anulowania zamówienia, zamówione Produkty zostają wysłane do Klienta. Nie uchybia to uprawnieniom Klienta na podstawie § 15 Regulaminu.

 3. Zmiana zamówienia wymaga anulowania zamówienia i złożenia nowego zamówienia.

 4. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia w Koncie.

 5. W przypadku Klientów, którzy nie założyli Konta w Serwisie, ustalenie statusu realizacji zamówienia możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta.

 6. Monitorowanie przesyłki jest możliwe również na podstawie numeru listu przewozowego, który znajduje się w mailu, wygenerowanym po wysyłce Produktu. Informacji na ten temat udziela kurier realizujący dostawę Produktu do Klienta.

 

ROZDZIAŁ 6.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU, TERMINU I KOSZTÓW DOSTAWY 

 

§ 10. 

 1. Dostawa Produktów do Klienta podlega opłacie, chyba że Sklep zaoferuje skorzystanie z warunków promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu lub na zniesieniu opłaty za dostawę Produktów i Klient spełni wymagania skorzystania z warunków promocyjnych.

 2. Koszt dostawy zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności i gabarytów zamawianego Produktu lub Produktów.

 3. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy.

 4. W przypadku zamówień składanych w inny sposób Sklep kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o kosztach przesyłki i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.

 5. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności lecz nie wyłącznie gdy zamówienie dotyczy niestandardowego Produktu lub niestandardowej liczby Produktów, gdy niemożliwe jest skalkulowanie kosztów dostawy na etapie składania przez Klienta zamówienia, Sklep informuje o tym Klienta. Po ustaleniu kosztów dostawy Produktów pracownik Sklepu kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o kosztach dostawy i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.

 6. Opłatę pokrywającą koszt dostawy Produktów Sklep dolicza do ceny całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

 7. Dostawa Produktów zamawianych w Serwisie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Sklepem.

 8. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

 9. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności zamówionych Produktów w magazynach Sklepu lub u dostawców.

 10. Sklep powinien wykonać Umowę Sprzedaży najpóźniej w terminie trzydziestu dni po jej zawarciu. Orientacyjny czas dostawy podawany jest w opisie Produktu na stronie Serwisu, a także komunikowany Klientowi, o ile jest to możliwe – podczas składania przez niego zamówienia lub w wiadomości zawierającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Sklep informuje Klienta o ostatecznym terminie dostawy przesyłając mu wiadomość o wysłaniu Produktu do Klienta.

 11. Termin dostawy oznaczany jest w Dniach Roboczych.

 12. Klient będący Użytkownikiem Zarejestrowanym ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany w „Moim koncie".

 13. Produkt jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym Produkt w czasie transportu.

 14. Klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki „ostrożnie szkło”, „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Sklepowi.

 

ROZDZIAŁ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU ZA PRODUKT

Procedura reklamacyjna

 

§ 11. Uprawnienia Klienta

 1. Do odpowiedzialności Sklepu mają zastosowanie w szczególności przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

 2. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane przez nią Produkty. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są w dokumentach gwarancyjnych wystawianych przez producentów lub importerów w dokumentach gwarancyjnych. Więcej na temat zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji dotyczących Produktów Sklep podaje w odpowiedniej zakładce Serwisu

 

§ 12. Uprawienia Klienta z tytułu wad fizycznych Produktów

 1. Produkt posiada wadę fizyczną, polegającą na niezgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie Sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Produktu;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór Produktu;

3) nie nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sklep nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu;

4) został wydany Klientowi w stanie niezupełnym;

5) nie odpowiada publicznym zapewnieniom producenta Produktu lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenia na Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sklep zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły mieć one wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży;

6) w przypadku pojawienia się nieprawidłowości w zamontowaniu i uruchomieniu Produktu, jeżeli zamontowanie lub uruchomienie Produktu było dokonane przez Klienta na podstawie instrukcji otrzymanej przy sprzedaży albo jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sklep lub osobę trzecią, za którą Sklep ponosi odpowiedzialność.

 1. W razie stwierdzenia wady fizycznej Produktu Klient może żądać nieodpłatnego jego naprawienia albo wymiany na nowy Produkt, wolny od wad. Sklep jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na nowy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta co do naprawy lub wymiany Produktu, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

 2. Koszty wymiany i naprawy ponosi Sklep, w szczególności obejmuje to koszty demontażu, dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

 3. Klient może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sklep albo gdy Sklep nie wykonała swego obowiązku wymiany Produktu na niewadliwy lub nie usunęła wady. W przypadku gdy Sklep zaproponuje Klientowi naprawę Produktu może on żądać wymiany Produktu na nowy albo zamiast wymiany Produktu na nowy może on żądać naprawy Produktu, chyba że naprawa lub wymiana Produktu są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów po stronie Sklepu.

 4. Przy ocenie nadmierności kosztów, o której mowa w ust. 4 zdanie 3 powyżej, uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 5. Obniżona cena Produktu powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość wadliwego Produktu pozostaje do wartości Produktu wolnego od wad.

 6. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, gdy wada Produktu jest nieistotna.

 7. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia żądania wymiany Produktu na nowy lub żądania usunięcia wady albo złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny, w którym określona została kwota, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, oznacza to, że Sklep uznała żądanie za uzasadnione.

 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt do magazynu Sklepu przy ul. Starowiejskiej 153 , 26-085 Kostomłoty Drugie. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sklepowi w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 9. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu podlegają wyłączeniu gdy:

1)  Klient w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży wiedział o wadzie Produktu;

2) Klient przed upływem jednego roku od stwierdzenia wady fizycznej Produktu nie zawiadomił o tym Sklepu, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od daty wydania Produktu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej,

3) Klient stwierdzi wadę fizyczną Produktu po upływie 2 lat od daty wydania Produktu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej.

 1. Jeżeli określony przez Sklep lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od jego wydania Klientowi, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.

 2. Upływ terminów wskazany w ust. 9 nie ma wpływu na uprawnienia Klienta, jeśli Sklep podstępnie zataiła wadę.

 3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Produktu przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktu Klientowi.

 4. Jeżeli na zakupiony Produkt została udzielona gwarancja, to warunki skorzystania z niej przez Klienta określone są w dokumencie gwarancyjnym. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, przysługujących mu na podstawie § 15 Regulaminu.

 

§ 13. Reklamacja Produktów

 1. Klient może złożyć reklamację w formie:

1) pisemnej – na adres siedziby Sklepu: Ul. Starowiejska 153, 26-085 Kostomłoty Drugie,

2) w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: sklep-daniel@o2.pl,

3) telefonicznie pod numerem telefonu 515 847 522.

 1. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny jej złożenia.

 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, Sklep rekomenduje załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię faktury VAT.

 3. W przypadku, w którym reklamacji nie da się rozpatrzyć na podstawie przesłanych zdjęć albo Klient nie dołączył ich do reklamacji albo z innych przyczyn, gdy będzie to niezbędne, pracownik Działu Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania w ramach procedury reklamacji, w tym w szczególności postępowania związanego z odesłaniem Produktu do Sklepu w celu oceny zasadności reklamacji. 

 

§ 14. Korzystanie z gwarancji

W przypadku gdy Klient ma zamiar skorzystać z gwarancji, należy zgłosić usterkę do autoryzowanego punktu serwisowego producenta danego urządzenia lub punktu jego zakupu. Jeśli Produkt objęty jest gwarancją typu „door to door” należy postępować zgodnie z procedurą podaną w karcie gwarancyjnej. Więcej na temat zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji znajduje się w odpowiedniej zakładce Serwisu.

 

ROZDZIAŁ 8.

PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY

 

§ 15. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

 1. Umowa Sprzedaży zawierana przez Sklep z Klientem za pośrednictwem Sklepu stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn, składając Sklepowi stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie jest skuteczne, o ile wysłanie oświadczenia o odstąpieniu nastąpiło przed upływem 14 dni od dnia odebrania Produktu.

 3. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez:

1) skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia dostępnego w pliku WORD lub PDF;

2) złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Sklep o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 1. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby Sklepu: Ul. Starowiejska 153, 26-085 Kostomłoty Drugie ) albo w formie elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Sklepu: sklep-daniel@o2.pl).

 2. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu ulegają wyłączeniu w przypadku:

1) dostarczenia Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) dostarczenia Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia;

3) dostarczenia Produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami.

 1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.

 2. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4. Sklep zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym cenę Produktu oraz poniesiony przez Klienta koszt dostawy Produktu do Klienta, w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana przez Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W przypadku, w którym Klient wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego Produktu oferowany przez Sklep, Sklep nie zwraca Klientowi dodatkowych kosztów wynikłych z takiego wyboru.

 5. W przypadku, w którym Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży wyłącznie w odniesieniu do niektórych Produktów objętych jednym zamówieniem, zasady zwrotu kosztów dostawy są następujące:

1) jeżeli koszt dostawy Produktów, co do których Klient nie odstąpił od Umowy Sprzedaży, byłby równy lub wyższy niż koszt dostawy wszystkich zamówionych Produktów poniesiony przez Klienta, Sklep nie zwraca Klientowi kosztów dostawy;

2) w innych przypadkach niż wskazane w pkt 1) powyżej – Sklep zwraca koszty dostawy w części, proporcjonalnie do kosztów przesłania poszczególnych Produktów, gdyby każdy z nich przesyłany byłby osobno.

 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu.

 2. Sklep uprawniona jest do wstrzymania się ze zwrotem kwot, o których mowa w ust. 9 powyżej, do momentu otrzymania Produktu od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 3. Zwrot kwot, o których mowa w ust. 9 powyżej, następuje z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której korzystał Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 

§ 16. Umowne prawo odstąpienia

 1. Klientowi, oprócz prawa odstąpienia, o którym mowa w § 15 Regulaminu, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia otrzymania Produktu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno dotrzeć do Sklepu w powyższym terminie.

 2. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, domniemywa się, że Klient korzysta z prawa odstąpienia, o którym mowa w § 15 Regulaminu, chyba że Klient wyraźnie oświadczy inaczej.

 3. Prawo odstąpienia wykonywa się zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu. Ponadto do prawa odstąpienia na podstawie niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio postanowienie § 15 ust. 5 Regulaminu.

 4. Do skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie niniejszego paragrafu, konieczne jest wysłanie Produktu do magazynu Sklepu przy ul. Starowiejskiej 153, 26-085 Kostomłoty Drugie, w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 5. Produkt, co do którego Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży i zwraca do Sklepu, powinien być kompletny, nieużywany, zapakowany w oryginalne opakowanie, wraz ze wszelkimi akcesoriami dołączonymi do niego. W przeciwnym razie Sklep upoważniona jest do odmowy przyjęcia odstąpienia Klienta.

 6. Do zwracanego Produktu Klient powinien załączyć dowód zakupu (fakturę VAT).

 7. W przypadku uznania przez Sklep odstąpienia za skuteczne, po otrzymaniu zwracanego Produktu, Sklep zwraca Klientowi cenę Produktu, zapłaconą przez Klienta.

 

§ 17. Uprawnienia Klienta związane z zakupami na raty

 1. Odstąpienie przez Klienta od Umowy Sprzedaży na podstawie § 15 Regulaminu jest skuteczne także wobec umowy o kredyt wiązany zawartej przez Klienta zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 7) Regulaminu.

 2. Odstąpienie przez Klienta od umowy o kredyt wiązany zawartej przez Klienta zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 7) Regulaminu nie wywołuje skutków względem Umowy Sprzedaży. Klient ma prawo zachować Produkt, a Sklep zachowuje prawo do dochodzenia zapłaty od Klienta, który odstąpił od umowy o kredyt wiązany.

 3. Jednakże, jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient zwróci zakupiony Produkt w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy o kredyt wiązany, Sklep może przyjąć taki Produkt ze skutkiem w postaci wygaśnięcia Umowy Sprzedaży.

 4. Skorzystanie przez Klienta z prawa odstąpienia na podstawie § 16 Regulaminu nie ma wpływu na ważność i obowiązywanie umowy o kredyt wiązany zawartej przez Klienta zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 7) Regulaminu.

 

§ 18. Zwrot Produktów

 1. Produkt zwracany przez Klienta w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży (§ 15 lub § 16 Regulaminu) należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres magazynu Sklepu (magazyn ) Kostomłoty Drugie 26-085, przy ul. Starowiejskiej 153, z dopiskiem „zwrot towaru”. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Produktu Sklepowi zaleca dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 2. Ponadto w celu przyspieszenia procedury zwrotu Sklep zaleca, aby do zwracanego Produktu dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. kserokopię faktury).

 3. Do zwrotu Produktu z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się postanowienie ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient powinien przed wysłaniem Produktu do Sklepu skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.


ROZDZIAŁ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19. Zmiany Regulaminu

 1. Sklep uprawniony jest do:

1) zmiany cen oraz ilości Produktów w ofercie Sklepu w ciągu dnia,

2) wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu,

3) wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu,

4) przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie,

5) dokonywania zmian Regulaminu.

 1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień, które realizowane są zgodnie z Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

§ 20. Prawo i sąd właściwy

 

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 

§ 21. Obowiązywanie Regulaminu

 

Regulamin obowiązuje od dnia 06.07.2016 r.

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY tanie-plytki.pl

(wersja dla przedsiębiorców)

 

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

 1. Regulamin sprzedaży tanie-plytki.pl (wersja dla przedsiębiorców) określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

 2. Regulamin ma zastosowanie w przypadku złożenia przez Klienta, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej „k.c."), oferty zawarcia Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu środków, o których mowa w Regulaminie.

 3. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c.

 

§ 2. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1)     Katalog Produktów – lista Produktów dostępnych w Sklepie, prezentowana przez Sklep za pośrednictwem Serwisu;

2)     Klient – podmiot kupujący od Sklepu Produktu spośród Katalogu Produktów;

3)     Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie przypisanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu;

4)     Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sklep za pośrednictwem Sklepu;

5)     Serwis – system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie tanie-plytki.pl, zarządzany przez Sklep, stanowiący sklep internetowy;

6)     Sklep – przedsiębiorstwo Sklepu , w oparciu o które prowadzi ona sprzedaż Produktów, w szczególności lecz nie wyłącznie, z wykorzystaniem stron Serwisu;

7)     Sklep – tanie-plytki.pl z siedzibą w Kostomłotach Drugich przy Ul. Starowiejskiej 153, REGON 364226848, numer NIP 959-156-71-27, adres elektroniczny: sklep-daniel@o2.pl;

8)     Umowa Sprzedaży – umowa zawierająca zobowiązanie Sklep do przeniesienia na Klienta własności Produktu lub Produktów wybranych w Katalogu Produktów dostępnych w Serwisie oraz ich wydania, a po stronie Klienta zobowiązanie do odebrania Produktu lub Produktów oraz zapłaty Sklepowi ceny;

9)     Użytkownik – Klient składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu;

10)Użytkownik Zarejestrowany – podmiot, która posiada Konto w Serwisie, założone zgodnie z Regulaminem Serwisu;

11)Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży tanie-plytki.pl (wersja dla przedsiębiorców);

12)Dzień Roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

ROZDZIAŁ 2.

CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCEDURĘ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

§ 3. Sposoby złożenia zamówienia

 1. Katalog Produktów dostępnych w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów k.c., stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert przez potencjalnych Klientów.

 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zakupu Produktów prezentowanych w Serwisie skierowaną do Sklepu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i § 6 ust. 2 Regulaminu.

 3. Zamówienia mogą być składane:

1) w Serwisie;

2) telefonicznie pod numerem 515 847 522;

3) pocztą elektroniczną na adres sklep-daniel@o2.pl.

 1. Przed złożeniem zamówienia można zapoznać się z cechami Produktu, w czym pomocne będą opisy i zdjęcia umieszczone w Katalogu Produktów. Jeżeli Klient ma pytania dotyczące Produktów, proszony jest o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

 2. W celu złożenia zamówienia należy podać dane teleadresowe potrzebne do dostarczenia zamówionych Produktów, wybrać sposób płatności za zamówione Produkty oraz sposób ich dostarczenia (odbioru).

 3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 4. Klienta wiąże cena Produktu z momentu złożenia przez niego zamówienia.

 5. Ceny w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 6. Sklep wystawia dokument sprzedaży – fakturę VAT, a także korektę faktury VAT, w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Faktura VAT oraz korekta faktury VAT będzie wystawiona w formacie PDF lub innym podobnym zapewniającym ochronę integralności jej treści.

 7. Faktura VAT lub korekta faktury VAT zostanie udostępniona Klientowi w sposób następujący:
  1) za pośrednictwem Konta, o ile Klient dokonał rejestracji w Serwisie i posiada Konto,
  2) w Serwisie, w ramach odpowiedniej zakładki, do której dostęp otrzymają Klienci, którzy złożyli zamówienie na Produkt w Serwisie, telefonicznie, faksem lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
  3) w drodze linka odsyłającego do odpowiedniej zakładki w Serwisie, zawartego w ramach wiadomości e-mail, przesłanej do Klienta, który złożył zamówienie w Serwisie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

 8. Dostęp do faktury VAT lub korekty faktury VAT, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 powyżej, Klient uzyska po wskazaniu w odpowiednim miejscu zakładki numeru ID (identyfikator klienta) oraz numeru zamówienia. Informacje o numerze ID i numerze zamówienia zamieszczone będą w ramach dokumentu WZ (wydania magazynowego), dołączonego do Produktu.

 9. Wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 10 pkt 3 powyżej, zostanie przesłana do Klienta po otrzymaniu przez niego Produktu.

 10. Na życzenie Klienta Sklep prześle wydrukowaną  wersję faktury, lub korektę faktury VAT na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

 11. Dostawa Produktów dostępnych w Katalogu Produktów może nastąpić wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4. Zamówienia w Serwisie

 1. Zamówienia z wykorzystaniem Serwisu mogą być składane przez Użytkowników z wykorzystaniem utworzonego Konta (Użytkownicy Zarejestrowani) lub bez konieczności zakładania Konta.

 2. Złożenie zamówienia w Serwisie wymaga podania danych teleadresowych w formularzu zamówienia lub potwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Koncie są danymi do dostawy zamawianych Produktów. Dodatkowo Użytkownik podaje dane niezbędne do wystawienia przez Sklep faktury VAT.

 3. Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu wiadomość z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

 4. W wyjątkowych przypadkach pracownik Sklep będzie telefonicznie potwierdzał otrzymanie i przyjęcie zamówienia, kontaktując się z Klientem na podany uprzednio numer telefonu.

 5. Zawarcie przez Sklep Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

 6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Sklep może skontaktować się z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.

 7. Potencjalny Klient przestaje być związany swoją ofertą wyrażoną w zamówieniu, jeśli Sklep:

1)     niezwłocznie (tj. w ciągu 2 Dni Roboczych) nie potwierdzi otrzymania i przyjęcia zamówienia,

2)     w ciągu 4 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta nie prześle wiadomości o przystąpieniu do realizacji zamówienia, chyba że Klient poinformuje, że zgadza się na dłuższe związanie ofertą złożoną w zamówieniu.

 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

§ 5. Zamówienia telefoniczne

 1. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 17.00, w piątek w godzinach od 8.00 do 15.00.

 2. W przypadku, w którym podczas zamówienia telefonicznego Klient nie podaje adresu poczty elektronicznej, Sklep wysyła zamówiony Produkt wraz z dokumentami Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie podpisania przez Klienta dokumentów Umowy Sprzedaży, pod warunkiem przekazania przez Klienta kurierowi jednego egzemplarza dokumentów przeznaczonego dla Sklepu.

 3. W przypadku, w którym podczas zamówienia telefonicznego Klient poda adres poczty elektronicznej, do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3-7 Regulaminu.

 

§ 6. Zamówienia pocztą elektroniczną

 

 1. Zamówienia pocztą elektroniczną można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 2. W przypadku, w którym w zamówieniu faksem Klient nie podaje adresu poczty elektronicznej, Sklep wysyła zamówiony Produkt wraz z dokumentami Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie podpisania przez Klienta dokumentów Umowy Sprzedaży, pod warunkiem przekazania przez Klienta kurierowi jednego egzemplarza dokumentów przeznaczonego dla Sklepu.

 3. W przypadku, w którym w zamówieniu faksem Klient podał adres poczty elektronicznej, a także w przypadku zamówień składanych pocztą elektroniczną, do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3-7 Regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, TREŚCI UMOWY ORAZ SPOSOBU JEJ ZABEZPIECZENIA

 

§ 7.

 

 1. Sklep jest sprzedawcą i ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Produktów.

 2. Sklep podaje do wiadomości Klienta, poprzez publikację w Serwisie, następujące informacje dotyczące Produktów:

1) cenę Produktu oraz jego cenę jednostkową, chyba że wyrażają się one tą samą kwotą, w tym o cłach i podatkach,

2) cenę jednostkową Produktu oferowanego luzem,

3) informacje, które są wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktu, w szczególności nazwę Produktu, określenie producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju Produktu, określenie jego energochłonności, a także inne dane wymagane przez przepisy prawa.

 1. Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o istotnych elementach Umowy Sprzedaży, tj. w szczególności o rodzaju, modelu oraz cenie Produktu lub Produktów.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail – w przypadku, w którym Klient udostępnił Sklepowi adres poczty elektronicznej, zaś w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 2 i § 6 ust. 2 Regulaminu dokumenty Umowy Sprzedaży są przekazywane Klientowi na piśmie. W każdym wypadku utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu Produktu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 3. Komunikacja z Klientem oraz wymiana wzajemnych oświadczeń odbywa się wyłącznie w języku polskim.

 

ROZDZIAŁ 4.

ZAPŁATA CENY ZA PRODUKT

 

§ 8.

 1. Na etapie zamawiania Produktów Klient powinien wybrać jedną z form płatności:

1) za pobraniem – Klient płaci za Produkt przy odbiorze przesyłki;

2) płatność gotówką przy odbiorze osobistym (wyłącznie przy odbiorze osobistym);

3) płatność przelewem elektronicznym – Klient dokonuje wpłaty za pośrednictwem systemu PayPal (więcej o systemie: www.paypal.com/pl);

4) płatność przelewem – Klient dokonuje płatności na indywidualny numer rachunku bankowego Sklepu;

5) płatność kartą kredytową;

6) płatność z wykorzystaniem elektronicznej portmonetki PayPal (więcej na stronie: www.paypal.com/pl).

 1. Klient może skorzystać z danej metody płatności, o ile jest ona udostępniona w ramach danego sposobu składania zamówienia. O akceptowanych metodach płatności w ramach danego sposobu składania zamówienia Sklep informuje w odpowiedniej zakładce Serwisu. Informacji w tym zakresie udziela również Dział Obsługi Klienta.

 2. Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta. Sklep informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania zamówienia przez Klienta.

 3. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 3)-6) niniejszego paragrafu, Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia przez Sklep otrzymania i przyjęcia zamówienia. Jeśli bank Sklepu nie potwierdzi zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

ROZDZIAŁ 5.

ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ, ŚLEDZENIE ZAMÓWIEŃ

 

§ 9.

 1. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt Klienta z Działem Obsługi Klienta. Użytkownicy Zarejestrowani nie mają możliwości wprowadzania zmian i anulowania zamówienia poprzez Konto.

 2. Anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu zakończenia przez Sklep procedury zmierzającej do wysłania Produktu do Klienta. Pracownik Działu Obsługi Klienta informuje Klienta chcącego anulować zamówienie o tym, czy jest to jeszcze możliwe. W przypadku braku możliwości anulowania zamówienia, zamówione Produkty zostają wysłane do Klienta.

 3. Zmiana zamówienia wymaga anulowania zamówienia i złożenia nowego zamówienia.

 4. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia w Koncie.

 5. W przypadku Klientów, którzy nie założyli Konta w Serwisie, ustalenie statusu realizacji zamówienia możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta.

 6. Monitorowanie przesyłki jest możliwe również na podstawie numeru listu przewozowego, który znajduje się w mailu, wygenerowanym po wysyłce Produktu. Informacji na ten temat udziela kurier realizujący dostawę Produktu do Klienta.

 

ROZDZIAŁ 6.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU, TERMINU I KOSZTÓW DOSTAWY

 

§ 10.

 1. Dostawa Produktów do Klienta podlega opłacie, chyba że Sklep zaoferuje skorzystanie z warunków promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu lub na zniesieniu opłaty za dostawę Produktów i Klient spełni wymagania skorzystania z warunków promocyjnych.

 2. Koszt dostawy zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności i gabarytów zamawianego Produktu lub Produktów.

 3. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy.

 4. W przypadku zamówień składanych w inny sposób Sklep kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o kosztach przesyłki.

 5. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności lecz nie wyłącznie gdy zamówienie dotyczy niestandardowego Produktu lub niestandardowej liczby Produktów, gdy niemożliwe jest skalkulowanie kosztów dostawy na etapie składania przez Klienta zamówienia, Sklep informuje o tym Klienta. Po ustaleniu kosztów dostawy Produktów pracownik Sklepu kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o kosztach dostawy i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.

 6. Opłatę pokrywającą koszt dostawy Produktów Sklep dolicza do ceny całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

 7. Dostawa Produktów zamawianych w Serwisie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Sklepem.

 8. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

 9. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności zamówionych Produktów w magazynach Sklepu lub u dostawców.

 10. Orientacyjny czas dostawy podawany jest w opisie Produktu na stronie Serwisu, a także komunikowany Klientowi, o ile jest to możliwe – podczas składania przez niego zamówienia lub w wiadomości zawierającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Sklep informuje Klienta o ostatecznym terminie dostawy przesyłając mu wiadomość o wysłaniu Produktu do Klienta.

 11. Termin dostawy oznaczany jest w Dniach Roboczych.

 12. Klient będący Użytkownikiem Zarejestrowanym ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany w „Moim koncie".

 13. Produkt jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym Produkt w czasie transportu.

 14. Klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki „ostrożnie szkło”, „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Sklepowi.

 

ROZDZIAŁ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU ZA PRODUKT

Procedura reklamacyjna

 

§ 11. Uprawnienia Klienta

 1. Do odpowiedzialności Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu mają zastosowanie przepisy art. 556-576 k.c., z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej.

 2. Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania Produktu Klientowi.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za korzyści utracone przez niego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sklep zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży, w szczególności w przypadku korzystania przez Klienta z uprawnień z tytułu rękojmi i żądania naprawienia poniesionej szkody.

 4. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane przez nią Produkty. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są w dokumentach gwarancyjnych wystawianych przez producentów lub importerów w dokumentach gwarancyjnych. Więcej na temat zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji dotyczących Produktów Sklep podaje w odpowiedniej zakładce Serwisu.

 

§ 12. Reklamacja Produktów

 

 1. Klient może złożyć reklamację w formie:

1)     pisemnej – na adres siedziby Sklepu: Ul. Starowiejska 153, 26-085 Kostomłoty Drugie,

2)     w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: sklep-daniel@o2.pl,

3)     telefonicznie pod numerem telefonu 515 847 522

 1. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny jej złożenia.

 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, Sklep rekomenduje załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię faktury VAT.

 3. W przypadku, w którym reklamacji nie da się rozpatrzyć na podstawie przesłanych zdjęć albo Klient nie dołączył ich do reklamacji albo z innych przyczyn, gdy będzie to niezbędne, pracownik Działu Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania w ramach procedury reklamacji, w tym w szczególności postępowania związanego z odesłaniem Produktu do Sklepu w celu oceny zasadności reklamacji.

 4. Produkt zwracany przez Klienta w związku z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji przez Sklep lub w przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres magazynu Sklepu (magazyn ) Kostomłoty Drugie 26-085, przy ul. Starowiejskiej 153, z dopiskiem „zwrot towaru”. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Produktu Sklep zaleca dołączyć do przesyłki reklamację zawierającą opis przyczyny jej złożenia.

 5. Ponadto w celu przyspieszenia procedury zwrotu Sklep zaleca, aby do zwracanego Produktu dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. kserokopię faktury).

 6. W każdym przypadku Klient powinien przed wysłaniem Produktu do Sklepu skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

 

§ 13. Korzystanie z gwarancji

W przypadku gdy Klient ma zamiar skorzystać z gwarancji, należy zgłosić usterkę do autoryzowanego punktu serwisowego producenta danego urządzenia lub punktu jego zakupu. Jeśli Produkt objęty jest gwarancją typu „door to door” należy postępować zgodnie z procedurą podaną w karcie gwarancyjnej. Więcej na temat zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji znajduje się w odpowiedniej zakładce Serwisu.

 

ROZDZIAŁ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 14. Zmiany Regulaminu

 1. Sklep uprawniony jest do:

1) zmiany cen oraz ilości Produktów w ofercie Sklepu w ciągu dnia,

2) wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu,

3) wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu,

4) przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie,

5) dokonywania zmian Regulaminu.

 1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień, które realizowane są zgodnie z Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

§ 15. Prawo i sąd właściwy

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 

§ 16. Obowiązywanie Regulaminu

Regulamin obowiązuje od dnia 06.07.2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny